Διαζύγιο και Αλλοδαπή

Οι υποθέσεις διαζυγίου με στοιχεία αλλοδαπότητας ρυθμίζονται αφενός από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003 και αφετέρου από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1259/2010. Στον πρώτο Κανονισμό ορίζεται το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να δικάσει μία υπόθεση διαζυγίου (π.χ. το ελληνικό ή γερμανικό δικαστήριο;), ενώ στο δεύτερο Κανονισμό ρυθμίζεται το δίκαιο που θα εφαρμόσει το δικαστήριο που θα κρίνει την υπόθεση (π.χ. το γερμανικό δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση το γερμανικό ή το ελληνικό δίκαιο;).

(Kopie 1)

Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο σε υποθέσεις διαζυγίου με στοιχεία αλλοδαπότητας;

Αρμοδιότητα για θέματα διαζυγίου μπορεί να έχει το δικαστήριο του κράτους μέλους της ΕΕ, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται:

  • η συνήθης διαμονή των συζύγων,
  • η τελευταία συνήθης διαμονή των συζύγων εφόσον ένας εκ των συζύγων έχει ακόμα αυτή τη διαμονή,
  • η συνήθης διαμονή του εναγομένου,
  • σε περίπτωση κοινής αιτήσεως, η συνήθης διαμονή του ενός ήτου άλλου των συζύγων,
  • η συνήθης διαμονή του ενάγοντος εάν είχε αυτή τη διαμονήεπί τουλάχιστον ένα χρόνο αμέσως πριν από την έγερση της αγωγής,
  • η συνήθης διαμονή του ενάγοντος εάν είχε αυτή τη διαμονή επί τουλάχιστον έξι μήνες αμέσως πριν από την έγερση της αγωγής και εάν είναι είτε υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους ή, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, έχει εκεί «domicile», ή
  • της ιθαγένειας των δύο συζύγων ή, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της  Ιρλανδίας, του «domicile» των δύο συζύγων.